Нүүр » Холбоо барих » Үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээ

“Бодь цамхаг”-ийн түрээслэгч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2015 оны 6 дугаар сард хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаас гүйцэтгэсэн “Бодь цамхаг”-ийн түрээслэгч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанаас

Хүснэгт :№2 Үйлчлэгч нарын ажлын чанар

Үзүүлэлт

Маш сайн

Сайн

Дунд зэрэг

Муу

1

Нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ

35,2%

58,8%

5,8%

0%

2

Оффисийн цэвэрлэгээ

38,2%

51,4%

8,8%

1,4%

3

Ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээ

26,4%

51,4%

16,17%

5,8%

4

Зан харьцаа, ёс зүй

44,1%

47,05%

5,8%

2,9%

5

Ажлын санаачлага

35,2%

47%

13,2%

4,5%

6

Хувийн соёл /ажлын хувцас, энгэрийн тэмдэг бусад/

36,7%

51,4%

10,2%

1,4%

Хүснэгт №3 Техник хангамжийн засвар үйлчилгээний чанар

Үзүүлэлт

Маш сайн

Сайн

Дунд зэрэг

Муу

Мэдэхгүй

1

Цахилгааны засвар үйлчилгээ

27,9%

55,8%

11,7%

0%

4,41%

2

Сантехникийн засвар үйлчилгээ

25%

54,4%

13,2%

2,9%

4,41%

3

Ус, дулааны засвар үйлчилгээ

23,5%

48,5%

19,11%

1,47%

7,35%

4

Гадна дотно гэрэлтүүлэг

23,5%

54,41%

16,17%

1,47%

4,41%

5

Холбоо дохиолол

20,5%

61,76%

5,88%

5,88%

5,88%

6

Техникийн ажилчдын зан харьцаа ёс, зүй

25%

52,9%

10,29%

10,29%

1,47%

7

Ажлын санаачилга, ажил гүйцэтгэлийн хурд

23,5%

54,4%

14,7%

0%

7,35%

Хүснэгт: №4 Ресепшны ажил, үйлчилгээний үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Маш сайн

Сайн

Дунд зэрэг

Муу

Мэдэхгүй

1

Ресепшны ажлын хариуцлага, шуурхай байдал

27,9%

48,5%

19,11%,

1,47%

2,94%

2

Ресепшны зан харьцаа, ёс зүй

27,9%

51,47%

14,7%

2,94%

2,94%

3

Ресепшны хувцаслалт

29,4%

63,23%

5,88%

0%

1,47%

4

Лобби, танхимын тохижилт

25%

61,7%

11,7%

1,47%

0%